תנאי שימוש

תקנון שימוש באתר "הפועל ירושלים"
מבוא
1. תקנון זה מיועד לציבור הגולשים באתר הסחר האלקטרוני של קבוצת הכדורסל "הפועל ירושלים" (להלן: "האתר") מופעל ע"י הפועל ירושלים – חברה לניהול בע"מ ח.פ 513739888 (להלן: "החברה"). האתר מופעל בידי חן אשד ע.מ 028716058, זכיין מורשה ומאושר על ידי הפועל ירושלים – חברה לניהול.

 1. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, אך הוא מתייחס לשני המינים באופן שווה.
 2. השימוש באתר והרכישה באמצעותו כפופים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה ולכן יש לקרוא תקנון זה במלואו ובקפידה. גלישה באתר ורכישת מוצרים באתר כמוהן כהצהרה מצד המשתמש כי קרא את הוראות תקנון זה, כי הבין אותן, כי נתן הסכמתו לנהוג לפי התקנון וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.
 3. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין החברה.הרכישה
 4. האתר נועד לאפשר למשתמשים הזמנה נוחה, מהירה וקלה של מוצרים שונים, אך אין מניעה כי מוצרים אלו יוצגו למכירה גם בדרכים נוספות ובמדיות אחרות.
 5. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד או אמצעי תשלום נוספים לפי שיקול דעת החברה כגוןPayPal  והעסקה תכנס לתוקף ותתבצע רק לאחר אישור הסליקה ע"י חברת האשראי או שירות התשלומים לחיוב על פי ההזמנה (להלן: "אישור הסליקה"). כל זמני המשלוח יחולו רק ממועד קבלת אישור זה. יובהר כי תשלומים באמצעות שירותי סליקה ותשלום שאינם כרטיסי אשראי כפופים לתנאי אותם שירותים והחברה איננה צד ואיננה אחראית ליחסי המשתמשים עם אותם שירותי סליקה ותשלום.
 6. מחיר המוצר המופיע באתר כולל מע"מ כחוק.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצרים בכל עת שתחפוץ וכן שומרת לעצמה את הזכות לשלול רכישה באתר על פי שיקול דעתה.
 8. מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע החברה בדיקה של פרטי התשלום ועם קבלת אישור הסליקה, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך הרכישה.
 9. יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הרכישה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי המשתמש ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל החברה. הרישום שנעשה במחשבי החברה לגבי כל פעולות הרכישה המבוצעות באתר החברה, יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 10. המשתמש יהיה רשאי לפנות לחברה בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. החברה, תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי או שירות התשלומים. יובהר כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 11. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי או חברת התשלומים יקבל המשתמש הודעה מתאימה, והעסקה לא תכנס לתוקף וההזמנה תבוטל.
 12. במקרה בו בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור עמו נציג החברה קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י המשתמש וקבלת אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
 13. כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות המוצר במלאי. יובהר כי החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם. כמו כן, עם קבלת הזמנה ממשתמש למוצר, החברה משריינת את המוצר בעבור המשתמש כנגד ההזמנה כך שיהא זמין ומוכן לאספקה למשתמש במועד הקבוע בדף המכירה. ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת החברה, מוצר אשר נרכש באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח למשתמש הודעה מתאימה באמצעות פרטי ההתקשרות שמסר בעת ביצוע ההזמנה. במקרה זה, תהא רשאית החברה להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמשתמש יקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתו מחדש. היה והמשתמש אינו מעוניין במוצר החלופי, יהיה הוא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתו והחברה תימנע מחיוב או תשיב למשתמש כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.ביטול עסקה והחזרת מוצר
 14. המשתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 ויתר התקנות שהותקנו על פיו.
 15. לשם ביטול העסקה יש לפנות בטלפון לשירות הלקוחות של החברה 02-6241440 או במייל hapoel.service@gmail.com. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר- יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על המשתמש. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ובלבד שעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך קניית המוצר.
 16. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה: ביטל המשתמש עסקה עקב פגם במוצר או פגם בעסקה או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), תחזיר החברה למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה, תמסור למשתמש עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם; קיבל המשתמש את המוצר נושא העסקה, יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר לו המוצר, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל המשתמש בעקבות עשיית העסקה.
 17. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית החברה לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחר המשתמש לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר נשוא העסקה או עקב אי התאמה.
 18. ביטל המשתמש את העסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה כאמור לעיל, תחזיר החברה למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה, תמסור למשתמש עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 19. אם קיבל המשתמש את המוצר טרם שמסר את הודעת הביטול, ידאג להחזרת המוצר לחברה, על חשבון המשתמש, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע הרכישה. למען הסר ספק, ביקש המשתמש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר והדבר אושר על ידי החברה, תהא החברה רשאית לגבות מהמשתמש דמי שילוח בגין הובלה כאמור.
 20. החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות המשתמש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית המשתמש המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך.
 21. על מנת להימנע מנזק למוצר, מומלץ כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 22. יובהר כי מדיניות הביטול המפורטת לעיל, תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר.
 23. החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
  א.   במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
  ב.   במקרה של כוח עליון המונע את המשך הרכישה וביצועה באופן תקין.
  ג.    אם יתברר לה כי הרכישה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו.
 24. הודעה על ביטול הרכישה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין המשתמש בעת ההרשמה לרכישה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והחברה תימנע מחיוב או תשיב כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט טענה בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג כלפי החברה בגין ביטול עסקה כאמור בסעיף זה.אספקת והובלת המוצרים
 25. החברה תדאג לאספקת המוצר למשתמש לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר. שילוח המוצר יבוצע תוך  3 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה / תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר, או תאפשר את איסוף המוצרים מהמקום שנקבע בעת ההזמנה, והכל לפי פרטי ההזמנה. משך משלוח המוצר מרגע שילוחו יהיה כפוף לשירות המשלוח שנבחר בעת ההזמנה ו/או משך זמן מקובל.

27א'. החברה תספק את המוצרים תוך 3 ימי עסקים, מיום אישור ההזמנה, באמצעות דואר ישראל (אם וכאשר הלקוח בחר בשיטת משלוח זו) או באמצעות איסוף עצמי של הלקוח ממשרדי מועדון הפועל ירושלים, או מחנות המועדון המופעלת רק במשחקי הבית של הקבוצה. בכל אופן אין החברה אחראית לפיגור אספקה הקשורים להפצת הדואר על ידי דואר ישראל.

 1. החברה תפעל לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו כמפורט בתקנון זה.
 2. החברה תהיה רשאית, באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, להעמיד את המוצרים למשתמשים במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. יובהר כי באזורים בטחונים, ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה ועיכוב זה אינו ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
 3. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 4. משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י המשתמש בעת הרכישה.
 5. קיימת אפשרות לאיסוף עצמי של המוצרים שהוזמנו באתר. האיסוף ייעשה ממשרדי החברה מרכז קוסול גבעת רם ירושלים, או מכתובת אחרת אשר תימסר למשתמש במהלך ביצוע הרכישה.
 6. יובהר כי משלוח באמצעות דואר שליחים יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות היישוב וכיוצ"ב ותתקבל על כך הודעה בבית המשתמש.
 7. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 8. דמי המשלוח מפורטים באתר והינם בהתאם לסך כולל של משקל ההזמנה. דמי המשלוח אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל, החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין אספקה רגילה.
 9. התשלום בגין דמי המשלוח יעשה ביחד עם תשלום בגין המוצר.
 10. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל אמצעי התשלום בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל אמצעי התשלום ו/או חתימתו של בעל אמצעי התשלום על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
 11. במקרה של עיכוב באספקה למשתמש של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, יידע המשתמש את החברה בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. במידה שמשתמש לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב המשתמש כמי שקיבל את המוצר ולחברה לא תהיה כל אחריות, ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין אי אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.שירות לקוחות
 12. בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון: 02-6241440, בדוא"ל:office@hapoel.co.il או בפקס: 02-6241441 באמצעות הודעה שתשלח על ידי המשתמש למוקד שירות הלקוחות באמצעות האתר ונציגי החברה יצרו עימו קשר.
 13. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אחריות ושירות
אחריות בגין מוצרים:

 1. מוצרים אשר ברגיל ניתנת לגביהם אחריות תינתן אחריות בהתאם לתיאור באתר, וזו תכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה, ותעמוד בתוקף רק  לגבי משתמש המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית באתר. הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום, ובלבד שהפגם במוצר היה קיים בו בעת מסירתו. אחריות לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה, תחזוקה שגויה, הזנחה של המוצר או ביצוע טיפול לא מתאים במוצר.
 2. החברה עושה מאמצים לשתף פעולה עם יצרנים אמינים ובעלי מוניטין בלבד. במקרה שתתקבלנה תלונות מצד המשתמשים בגין האמור לעיל, תפעל החברה במאמצים סבירים ומקובלים אל מול היצרנים בכדי לנסות לפתור את התלונות באופן המיטבי לטובת משתמשיה.
 3. להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בהתאם למפורט בתקנון זה ובתעודת האחריות המצורפת למוצרים עליהם ניתנת אחריות. הוצאות האריזה והשילוח של המוצר מהמשתמש לחברה תחולנה על המשתמש, ועלות האריזה והשילוח של המוצר המוחלף או המתוקן יחולו על החברה, למעט במקרים בהם נמצא כי המוצר אינו פגום ו/או אינו תחת אחריות, ובמקרה כאמור יחולו הוצאות האריזה והשילוח על המשתמש.אחריות בגין פעילות האתר:
 4. במידה ונפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר, לא יחייב הדבר את החברה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 5. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 6. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/ואו שיבושים ברשת האינטרנט ו/או בקווי התקשורת. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות לכל בעיה טכנית המונעת את ביצוע הרכישה.
 7. החברה לא תהא אחראית לטעות בביצוע פעולת הרכישה הנובעת מהקלדת פרטים שגויים כלשהם ע"י הרוכש למערכת.
 8. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה ע"י משתתפים באתר או בגין גורמים אחרים שאינם בשליטתה המלאה.אבטחה מידע ופרטיות
 9. כדי לרכוש מוצר, מתבקש המשתמש לספק מידע לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, דוא"ל, מספר טלפון, כרטיס אשראי/פרטי חשבון תשלום וכד'.

49א'. החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג'.

 1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי/ אמצעי התשלום מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם ייעשה בו שימוש לא מורשה.
 2. במועד ההרשמה לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר יתבקש המשתמש לבחור במקום המיועד לכך האם הוא מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דוא"ל ו/או מסרונים, הודעות SMS בגין מבצעים והנחות באתר. ככל שהמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהחברה, ניתן לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לו במסגרת על הודעות דוא"ל ו/או מסרון, הודעות SMS  שיתקבלו מהחברה.
 3. ההסכמה לקבל הודעות שיווקיות מהאתר בדוא"ל ו/או מסרונים (הודעותSMS) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר. לחברה, אין אפשרות או יכולת לדעת האם נעשה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. על כן, בעצם מתן הסכמה כאמור, המשתמש מאשר ומתחייב בפני החברה כי ניתנה לו הסכמתם של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדוא"ל וכי הסכמתו מהווה הסכמה גם מצידם.
 4. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות "cookies" – קבצי טקסט קטנים אשר נשמרים על מחשב המשתמש באמצעות הדפדפן שלו)  וזאת על מנת לספק למשתמשים, שירות מהיר ויעיל ולחסוך את הצורך להזין את הפרטים האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה את המשתמש באופן אישי וניתן לכוון את תוכנת הדפדפן של המשתמש כך שיחסמו קליטת "עוגיות" או שאלו יימחקו.כשרות להשתמש באתר
 5. כל משתמש רשאי לבצע רכישות, בכפוף לתנאים המצטברים המפורטים להלן:
  א.   המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס- יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס לכך.
  ב.   המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
  ג.    המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי או בעל חשבון פעיל ותקף בשירותPayPal.
  ד.    המשתמש הוא בעל דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.קניין רוחני
 6. כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של החברה.
 7. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.תנאים נוספים
 8. אין בהצגת מוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י החברה.
 9. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.דין וסמכות שיפוט
 10. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.שונות
 11. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך  20.11.14  וניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.